Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Funkce aktualizačních částic

Barbora Štěpánková
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
<stepankova@ujc.cas.cz>

Stáhnout příspěvek v pdf

Abstract:

Functions of Emphasizing Particles

This paper deals with a specific type of particles: the so-called emphasizing particles (e.g. jen, akorát, také, hlavně, ještě).We present the properties that characterize them (the ability to bear a scope, ability to point out an expression with a higher communicative dynamism, and ability to trigger presupposition). On the basis of the properties we describe the functions the emphasizing particles have in a sentence: the emphasizing, rhematizing, and cohering functions. According to an analysis of the data in the SYN corpora these particles also occur in one more function: the connecting one. They manifest the connecting function in several forms. In the first case, an emphasizing particle follows a coordinating conjunction in a sentence and, to some extent, modifies the meaning of the conjunction. However, the meaning of the particle remains unchanged. In the second case, the particle alone occupies the position of a conjunction. In some examples, its meaning gets closer to the meaning of a coordinating conjunction, in other examples it represents a specific type of connecting expression that introduces apposition. In the concluding section, we try to delimit the cases where the investigated expressions can still be considered emphasizing particles, and the cases where we see them as conjunctions. We also propose a way how to treat them in the newly created dictionary of contemporary Czech.

Klíčová slova / key words:

aktualizační částice, dosah, spojka, spouštěč presupozice, zdůrazňovací funkce

conjunction, emphasizing function, presupposition trigger, rhematizing particle, scope

Jak citovat příspěvek:

Štěpánková, Barbora (2014): Funkce aktualizačních částic. Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 13. 7. 2024. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková