Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu

Markéta Pytlíková
Ústav pro jazyk český, AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka
<pytlikova@ujc.cas.cz>

Stáhnout příspěvek v pdf

Abstract:

A survey of parallel bilingual texts in connection with determining various translating individualities within the oldest Czech translations

The aim of this article is an attribution survey in case to determine various translating individualities within the oldest Czech translation of the Bible from the mid-14th century, which is a collectively translated text. A survey of a corpus of parallel texts is introduced as a suitable method for deeper investigation of this problem. A specific feature of the bible – the existence of several nearly identical texts in various biblical books – proved to be an ideal space to explore styles of the translators of the Old Czech Bible. A comparison of the translation of verbs and conjunctives from parallel texts A (2 Samuel 5–8; 1 Chronicles 10 and 11, 13–14, 17–19) and B (2 Kings 18–20 and Isaiah 36–39) was conducted, with the results evaluated using the chi-square test. The results confirmed a hypothesis that the parallel texts A were most probably translated by two translators, while the both parallels texts B were translated by one translator.

Klíčová slova / key words:

14. století, atribuce překladu, autorství překladu, bible, paralelní texty, překlad, překladatelé, stará čeština

14th century, attribution of translation, authorship of translation, Bible, Old Czech, parallel texts, translation, translators

Jak citovat příspěvek:

Pytlíková, Markéta (2014): Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu. Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 13. 7. 2024. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková