Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi

Martin Janečka
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
<martin.jane@centrum.cz>

Stáhnout příspěvek v pdf

Abstract:

Corpora analysis of expressions with attitudinal and evaluative modality to the utterance proposition

This paper is a contribution to discussion about expressions including evaluative and postural modality, mainly the expressions bohužel and bohudík. With help of the Czech National Corpora (SYN2013PUB) I try to prove the hypothesis that the expression bohužel can be used in some contexts, where it can disguise a source/receiver of negative modality expressed by given utterance. The expression bohužel also gains the function of sentence equivalent, which would otherwise express given type of modality more clearly, because longer construction (than bohužel/bohudík) would contain deictic expressions (like personal pronoun) identifying the source/receiver of modality. I also try to analyse qualitative and quantitative disproportion between bohužel and bohudík considering the diachronic characteristics of these expressions. I critically reflect the evaluation of bohužel/bohudík using indicators like archaic, since the statistical data often do not correlate with these general indicators. I try to find some adequate criteria for determining word class of the expressions bohužel/bohudík in different situations. On the basis of already published criteria, I propose to combine the criterion of substitution possibility of bohužel/bohužel in exchange for sentence equivalent (related to the interpunctionally bordered separateness of given expression), the criterion of enclitic position after bohužel/bohudík and the criterion of position of bohužel/bohudík in the utterance.

Klíčová slova / key words:

modalita, částice, citoslovce, příslovce, jazykový korpus

modality, particles, interjections, adverbials, language corpora

Jak citovat příspěvek:

Janečka, Martin (2014): Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi. Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 13. 7. 2024. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková