Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina

Kateřina Voleková
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka
<volekova@ujc.cas.cz>

Stáhnout příspěvek v pdf

Abstract:

On the Czech Old words natrhlý and natrhlina

New editions of Old Czech literary monuments are a source of new findings on Old Czech lexical units. This paper focuses on two previously unknown Old Czech lexemes from the Latin-Czech glossary in an Esztergom manuscript stored in Esztergom Metropolitan Library (selfmark Ms. II 8, pp. 58–63, 66–152), from the second half of the 15th century. These lexemes are the adjective natrhlý, ‚furious, insane‘ for the Latin word maniacus and the derived noun natrhlina ‚rabidity, madness, insanity‘ for the Latin word mania. The handwritten record „natrhly“ allows also a reading nátrhlý ,a little insane‘, i.e. a derived unit with a prefix ná-, expressing a lower level of attribute of the base adjective trhlý ‚furious, insane‘. However, the interpretation nátrhlý is eventually considered as an unlikely one, based on the linguistic analysis, considering semantics and word formation of Old Czech lexemes in the context of the Esztergom glossary and the other Czech literary monuments.

Klíčová slova / key words:

hapax legomenon, latinsko-český slovník, odvozování, slovotvorba, stará čeština

derivation, hapax legomenon, Latin-Czech glossary, Old Czech, word formation

Jak citovat příspěvek:

Voleková, Kateřina (2014): Ke staročeským lexémům natrhlý a natrhlina. Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 21. 9. 2023. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková