Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže

Radka Fridrichová
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
<rfridrichova@seznam.cz>

Stáhnout příspěvek v pdf

Abstract:

Reduplication as a way of expressing the emotionality in contemporary French language and its reflection in the language of children and young people

The aim of this article is to introduce one of the methods of the word-formation in contemporary French language – the reduplication (in French language called redoublement or réduplication) – and to point out to its specific presence in the language of young people and children. The reduplication is a phenomenon that is characterized by the repetition of sounds, syllables (initial or terminal), morphemes, words or parts of words. On the contrary Hauser (1987) distinguishes in his conception the reduplication of affixes on the one hand and on the other hand the repetition of lexical base with the regard for its belonging to the given word class. The linguist Jean Dubois structures the reduplication in the same way. The reduplication is a phenomenon that reflects in French language in several levels. Its biggest use is mainly in two specific registers of speech. The first is the language of children and of the adults that communicate with children in “their language” and they exert the repetition as the form to memorize used lexical units. However the repetition of worlds or syllables is educational phenomenon that finds its place not only in French language but also in other languages including Czech. In the wilder context the repetition is also exert in the scope of interjections that are often linked with the speech of the youngest. The second specific register is the language of young people. Their language elements belong by its nature to the slang register or the familiar register. These elements bring hypocoristic, meliorative but also pejorative or opprobrious values.

Klíčová slova / key words:

emocionalita, jazyk dětí a mládeže, reduplikace, repetice, tronkace

clipped words, emotionality, language of children and young people, reduplication, repetition

Jak citovat příspěvek:

Fridrichová, Radka (2014): Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže. Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 13. 7. 2024. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková