Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Centra pozornosti v teorii centeringu

Alena Poncarová
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze
<alena.poncarova@gmail.com>

Stáhnout příspěvek v pdf

Text byl aktualizován 11. listopadu 2014.

Abstract:

Centers of attention in the Centering Theory

Centering theory is a text-linguistic approach that is not reflected enough in the Czech linguistics. Therefore I firstly introduce the methodological foundations of this theory (background, methodological basis, tools etc.), explain the motivation and classification of the Centers of Attention (forward-looking center, backward-looking center, preferred center) and define different types of Transitions deriving from the transformation of Centers of Attention values assigned to the expressions representing the entity in the discourse (continue, retain, smooth- and rough-shift). Secondly, I highlight some problematic phenomena arising in the preliminary research of the application of the Centering approach on the authentic Czech language material from the Prague Dependency Treebank 3.0 such as the application of the Pronoun rule, Subject rule, the Backward-looking center restriction, issues related to the coreferential expressions within single utterance, complications connected with the covert pronouns. Finally, I try to show how the complications can be solved in practice (subsidiary criteria, parallel annotation of co-referential relations).

Klíčová slova / key words:

aktuální členění výpovědi, centra pozornosti, fokus, podmět, předmět, teorie centeringu, topik

Centering theory, centers of attention, focus, information structure, object, subject, topic

Jak citovat příspěvek:

Poncarová, Alena (2014): Centra pozornosti v teorii centeringu. Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 13. 7. 2024. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková