Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2014

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol

Alena Čermáková
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
<alenka.cermakova@centrum.cz>

Stáhnout příspěvek v pdf

Abstract:

Norm of German demanded by teachers at Czech secondary schools

The paper introduces to a research about what is presented to students at Czech secondary schools as the norm of the German, further who or what and for what purpose decides about this norm and how this decision looks like. The theoretic-methodological base was the Klaus Gloy’s Concept of Language Norm, Ulrich Ammon’s model of Social Power Field, the Language Management Theory and linguistic experiment. It focuses the role of a teacher as the norm-implementing and even norm-establishing authority and at the same time as an arguing power.

Klíčová slova / key words:

koncept normy Klause Gloye, korektorská praxe učitelů německého jazyka, model sociálního silového pole spisovné variety Ulricha Ammona, slovosled ve srovnávací větě s als, teorie jazykového managementu

Klaus Gloy’s Concept of Language Norm, Language Management Theory, praxis of German teachers as correctors, Ulrich Ammon’s model of Social Power Field, word order in comparative sentence with als

Jak citovat příspěvek:

Čermáková, Alena (2014): Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol. Lingvistika Praha 2014 [online]. Cit. 13. 7. 2024. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2014

Obsah

Norma němčiny vyžadovaná vyučujícími českých středních škol
Alena Čermáková

Postoj kreolů k národním jazykům – Seychely
Monika Drážďanská

Reduplikace jako způsob vyjádření emocionality v současné francouzštině a její odraz v jazyce dětí a mládeže
Radka Fridrichová

Sociolingvistické aspekty jazykovej komunikácie Slovákov v multilingválnom prostredí vo Vojvodine
Marina Hrib

Metrická inovace ve francouzském a českém rapu
Polina Chodaková

Korpusová analýza výrazů vyjadřujících postojovou a evaluativní modalitu k propozici výpovědi
Martin Janečka

Konstrukce subjektivity v tištěném mediálním textu
Tereza Klabíková Rábová

Vyjadřování emocionality v československé inzerci před rokem 1989
Petra Kleinová

Emotikony a lingvistika
Zuzana Komrsková

Pár poznámek o primární a sekundární gramatikalizaci
Martin Konvička

Analýza statistických dat při korpusovém výzkumu víceslovných předložkových jednotek s místním významem (na materiálu korpusu SYN2010)
Aksana Mikalayenka

Konfidenční intervaly v empirické lingvistice
Jiří Milička

Centra pozornosti v teorii centeringu
Alena Poncarová

Vliv genderu na hodnocení anekdot
Klára Prchlíková

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
Markéta Pytlíková

Hovorová francouzština v Quebeku a ve Francii: porovnání teorie a praxe, co říkají slovníky a co říká dotazník?
Martin Růžička

Funkce aktualizačních částic
Barbora Štěpánková

Mediální dialogické sítě v československém socialistickém tisku
Karla Tvrdá

Ke staročeským lexémům natrhlýnatrhlina
Kateřina Voleková