Filozofická Fakulta

Lingvistika Praha 2013

Ekvivalence na základě paralelních korpusů na příkladě přechodníků vidu nedokonavého v ruštině

Jana Kocková
Ústav východoevropských studií FF UK v Praze
<jkockova@tiscali.cz>

Příspěvek k tisku

Abstract:

The Russian adverbial participles contrary to Czech are language means with relatively high frequency. The analysis of the occurrence in the Czech-Russian subcorpora of the InterCorp ČNK illustrates that the most frequented equivalents of the Russian adverbial participles are the main clauses with the coordinating conjunction a or asyndetic clause. The Russian imperfective adverbial participles do not always correspond to the Czech imperfective verb forms, however the imperfective forms make up the majority of the occurrences. Also the substantive equivalents have some aspectual quality. The nonfinite verb forms have almost null occurrence. This confirms the most common occurrence of secondary predicative constructions in Russian and their equivalents of primary predication or nominalization in Czech.

Klíčová slova / key words:

přechodník, ruština, čeština, syntax, paralelní korpus, ekvivalenty

adverbial participle, Russian, Czech, syntax, parallel corpus, equivalents

1. Ruské přechodníky a jejich předpokládané ekvivalenty v češtině

V ruštině jsou přechodníky aktivně využívaným prostředkem. Naproti tomu čeština má sice přechodníky systémově popsané, jejich skutečné využití je však okrajové. Cílem analýzy, která je základem tohoto příspěvku, bylo zjistit, jaké prostředky využívá čeština tam, kde ruština volí přechodníky vidu nedokonavého.1 V učebnicích a gramatikách se jako překladové prostředky uvádějí vedlejší věty adverbiální (především věty časové, přípustkové, podmínkové), a to pravděpodobně na základě nejčastější syntaktické funkce ruského přechodníku.

Ruské přechodníkové konstrukce jsou prostředky sekundární predikace,2 od věty hlavní se liší strukturní nedostatečností, od věty vedlejší silnější závislostí na hlavní větě. Čeština je jazykem se silně zastoupeným flexivním typem (Skalička, 2004, s. 475n), který nebývá příznivý k využívání prostředků sekundární predikace. Můžeme tedy vycházet z toho, že český přechodník nebude nejvyužívanějším ekvivalentem.3 V ruštině je přechodník morfologickou kategorií. V češtině se budou používat prostředky různých úrovní, především té syntaktické. Na základě dominantního flexivního typu v češtině lze předpokládat, že budou upřednostňovány buď určité tvary slovesné, nebo naopak tvary jmenné. Tedy ruské sekundární predikaci budou odpovídat spíše krajní póly predikace, resp. depredikace.

V ruské lingvistické tradici se nerozlišují přechodníky přítomně a minulé, nýbrž přechodníky vidu dokonavého a nedokonavého. Toto dělení ukazuje gramatikalizovanější pozici vidu v ruštině. Existují sice i přechodníky vidu dokonavého s koncovkou -я(сь)/-а(сь), tedy primárně koncovkou vidu nedokonavého. Pokud se však tato koncovka pojí se slovesy vidu dokonavého, nevyjadřuje děj současný s dějem hlavním, ale je variantou standardních koncovek vidu dokonavého -в/-вши/-вшись. Nejčastěji vyjadřuje děj předcházející. Funkce přechodníku je tedy primárně svázána s vidovým tvarem, nikoli s koncovkou. V ruštině jsou tvary dokonavého vidu s koncovkou -я/-а považovány za zastaralé4 a využívají se převážně v ustálených spojeních (např. очертя голову, положа руку на сердце). V paralelním česko-ruském korpusu je možné najít několik dokladů,5 ovšem plošné vyhledávání tagy není možné provést.

2. Využití korpusu k analýze ekvivalentů

Analýza byla provedena na základě výskytů v česko-ruském subkorpusu paralelního korpusu InterCorp.6 Výskyty byly vyhledány na základě dotazu formulovaného tagy, tj. pro činné přechodníky: [tag="Vmgp---a-p"]; pro pasivní přechodníky: [tag="Vmgp---m-p"].

Předností tohoto přístupu je velké množství cíleně vyhledaných výskytů, které usnadňuje především zkoumání jevů s nižší frekvencí výskytu v textu. Nenahraditelnými jsou i statistické funkce.7 Široké spektrum doplňkových informací k textu navíc umožňuje sledovat individuální styl autora, příp. překladatele.

Nevýhodou česko-ruského subkorpusu je zatím jeho nevyváženost. Skládá se až na výjimky z literárních a žurnalistických textů v poměru asi 2 : 1. Literární texty jsou navíc z různých období a různého zaměření. Především v češtině je výskyt přechodníkových forem výrazně ovlivněn autorským, případně překladatelským stylem.8 Tuto tendenci potvrzuje i míra rovnoměrnosti rozložení vyjádřená pomocí ARF9 (viz níže). U žurnalistických textů se pak často setkáváme s nepříliš obratným, zkratkovitým vyjádřením a přeformulovanými, přebíranými články.10

Korpus je také primárně český, a tedy zaměřený především na češtinu. Z toho plynou i určitá omezení týkající se tagování. Ruská část korpusu je tagována pomocí TreeTaggeru přizpůsobeného ruštině. Je zde uzavřený počet dotazů, nelze tedy např. zadat dotaz pro tvar dokonavého slovesa končícího na -ся nebo -я.11 Naopak je zde formulován dotaz Vmgf---a-e, který je popsán jako gerund perfektivního slovesa budoucího času. Tomuto dotazu odpovídá jediný výskyt (1), který je však formou přechodníku dokonavého vidu s koncovkou -я, která vyjadřuje obvykle děj předcházející:12

(1) Нечаянно <набредя> на тему, в которой Павел был как рыба в воде...

 Bezděky <zabrousil> na téma, v němž se Pavel pohyboval jako ryba ve vodě...

Ani tento dotaz však nevypovídá o skutečném výskytu přechodníku perfektivních sloves s koncovkou -я/-а, kterých se v korpusu vyskytuje více.

2.1 Výsledky analýzy

Graf 1: Přehled.

Jak ukazuje přehled, byl nejužívanějším prostředkem podle očekávání určitý slovesný tvar (57,6 %). Určité slovesné tvary byly téměř rovnoměrně zastoupeny ve větě hlavní a vedlejší. Věta hlavní byla uvozena nejčastěji spojkou a (necelých 20 % všech výskytů) (2), méně často asyndeticky (3). Z vět vedlejších měla nejvyšší frekvenci věta vztažná (asi 5 % všech výskytů) (4), následovala věta časová, předmětná (uvozená spojkami aby, že) a věta způsobová (tím, že, tak, že). Překvapivě vysokou četnost (5 %) měla i nepravá věta vztažná (čímž, což, přičemž) (5).

(2) Короче говоря, регулирование стремится разрушить инициативность, <стимулируя> то, что экономисты называют поведением, направленным на поиск ренты...

 Stručně řečeno, regulace má tendenci zkreslovat pobídky a <podporuje> to, čemu ekonomové říkají chování zaměřené na vyhledávání rent...

(3) В шкафу, <дрожа> от холода, сидел небольшой зеленый человек и грыз остренькими зубками ананас.

 V chladničce seděl malý zelený mužíček, <třásl se> zimou a ostrými zoubky hryzal ananas.

(4) ... спросил деликатный Полосков, <сдаваясь> на милость победительницы.

 ... zeptal se ohleduplný Poloskov, který se <vzdal> na milost a nemilost.

(5) Как утверждается, китайские солдаты заняли огневые позиции, <заставляя> индийцев отступить, чтобы не спровоцировать начало огня.

 Čínští vojáci údajně zaujali palebné pozice, což Indy <přimělo> se stáhnout, aby nevyprovokovali přestřelku.

Substantiva tvořila něco přes 12 %. Převládaly tvary instrumentálu a předložkové tvary. Z předložek byly více zastoupeny primární předložky (v, s, při), okrajově sekundární (prostřednictvím). Sekundární předložky naopak převládaly v případech, kdy substantivum významově neodpovídalo ruskému přechodníku a ekvivalenci je možné doložit až na úrovni celé přechodníkové konstrukce (viz níže nulový ekvivalent).

2.2 Vidová ekvivalence v češtině

U českých slovesných ekvivalentů nebyl jednoznačně zachován vid nedokonavý. 23 % ze všech českých slovesných tvarů bylo vidu dokonavého. Často se objevovaly obě vidové formy pro jeden ruský přechodník, srov. (6):

(6) a.<Чуваствуя> необыкновенный прилив энергии, я огляделся по сторонам.

 <Pocítil> jsem v sobě neobyčejnou vinu energie a rozhlédl se kolem sebe.

    b. ... спросил я, <чувствуя>, как за моей спиной сжимаются туго стянутые рукавами кулаки.

 ... zeptal jsem se a <cítil> jsem, jak se mi za zády v pevně utažených svázaných rukávech kazajky svírají pěsti.

Volnější využití vidů v češtině je provázáno s volbou jiných výrazových prostředků a jiným strukturováním sdělení. Jestliže má vid v ruštině zásadní význam pro vyjádření současného nebo předcházejícího děje přechodníku,13 v češtině se většinou využívají jiné prostředky, zpravidla syntaktické. Volba vidových slovesných tvarů pak podléhá jiným kritériím a slouží zpravidla více sémantickým než gramatickým funkcím (7):

(7) a.Kéž bych mohl říci, že se Lepper těmito kroky <zdiskreditoval> a zničil.

 Хотелось бы сказать, что <дискредитируя> себя Леппер занимается самоуничтожением.

    b.... čímž <získáme> čas a <ušetříme> peníze.

 ... при этом <выигрывая> время и <экономя> деньги.

Naproti tomu zůstal význam probíhajícího, neskončeného, případně opakovaného děje zachován u většiny substantiv v instrumentálu (8) (srov. uzavíráním, vyplácením, zachraňováním, vychvalováním, omezováním). Tato substantiva mají určitý dějový potenciál a jejich ekvivalentnost s ruskými přechodníky je nejen na úrovni lexikální, ale do určité míry se blíží i vyjádření průběhu slovesného děje.

(8) Чем выше будет спрос на нефть и газ из данных регионов, тем более вероятно, что данные регионы станут повышать цены и поддерживать их неизменными, <откладывая> инвестиции и <ограничивая> добычу.

 Čím větší bude poptávka po ropě a plynu z těchto oblastí, tím pravděpodobněji budou tyto oblasti usilovat o vyšší ceny a udržovat je <odkládáním> investic a <omezováním> produkce.

Naproti tomu u substantiv s předložkou (9) byl deverbální charakter zachován minimálně (ve víře / полагая; bez zájmu / не обращая внимания; v domnění / думая), deverbativa se objevovala méně často (např. při prosazování / преследуя; prostřednictvím omezování / ограничивая).

(9) Американцы одалживали и покупали, пока они не стали бледными от усатлости, <думая> при этом, что рынок всегда возрастающих цен на жилье смоем все финансовые грехи.

 Američané si půjčovali a nakupovali do alelujá <v domnění>, že stále rostoucí ceny nemovitostí spláchnou všechny finanční hříchy.

2.3 Ekvivalence na úrovni celé přechodníkové konstrukce

Některým přechodníkům v češtině neodpovídal ani slovesný, ani jmenný tvar. Ekvivalentnost bylo nutné rozšířit na celou přechodníkovou konstrukci (sponová slovesa, ustálená verbonominální spojení, konstrukce s předložkou). Tyto výskyty jsou v úvodním přehledu shrnuty pod nulový ekvivalent. Jedná se o případy, kdy byla převedena přechodníková konstrukce, ovšem bez významu samotného přechodníku.

V ruštině se jednalo především o sémanticky vyprázdněná slovesa sponového typu (являясь, находясь, будучи), jejichž funkce ve větě je velmi formální a spíše syntaktická (10). Mezi taková spojení patřil i srovnávací obrat uvozený jako, jakožto, kterému odpovídaly ruské konstrukce s tvarem sponového slovesa будучи14 (11).

(10) Вот почему очень часто лучшей проверкой политической честности является то, как человек управляет, действительно <находясь> у власти.

 To je důvod, proč je skutečná vláda často nejlepším testem politické poctivosti.

(11) a.<Будучи> еврейкой, она так и не смогла к этому привыкнуть.

 Jako Židovka si na to nikdy nedokázala zvyknout.

     b.<Будучи> свидетелем и участником тяньанмэньских событий, а также пользуясь доступом к историческим архивам, я видел свой долг в том...

 Jakožto svědek a účastník událostí na Tchien-an-menu a navíc člověk s přístupem do historických archivů jsem cítil jako svou povinnost zveřejnit tyto záznamy o rozhodnutích, jež stála za tím, co se nakonec přihodilo.

Nulový ekvivalent měly i přechodníky, které byly součástí ustálených ruských verbonominálních spojení (получая возможность, проявляя интереса). V těchto spojeních je slovesná část sémanticky vyprázdněná, má formální charakter. Její funkce je strukturní a vyjadřuje gramatické významy a procesuálnost. Hlavní informativní jádro nese substantivum. České ekvivalenty pak odpovídaly celému ustálenému spojení v ruštině.

(12) ... основное внимание при этом <уделяя> вопросам доступа на рынки и установлению твердых правил.

 ... <zaměřují se> na přístup na trh a pevné zásady.

V některých případech odpovídala ruské přechodníkové konstrukci předložková spojení. V analýze jsou tedy odlišeny případy, kde je substantivum hlavním nositelem lexikálního významu ruského přechodníku (13), a případy, kde substantivum významově neodpovídá ruskému přechodníku a samotný přechodník nemá kromě určitého sémantického a syntaktického významu vyjádřeného předložkou odpovídající protějšek (14). V těchto případech převládaly předložky sekundární.15

(13) США пытались контролировать развитие Японии в Азии, <ограничивая> импорт энергии (особенно нефти).

 USA se pokusily dostat pod kontrolu expanzi Japonska v Asii <prostřednictvím omezování> japonských energetických dovozů (zejména ropy).

(14) Это не означает, что правительство должно править, <опираясь> на устрашение, как это делали правительства России в прошлом…

 Z toho ještě nevyplývá, že vláda musí vládnout <prostřednictvím> strachu, jak to činily předchozí ruské kabinety...

3. Závěr

Ruské přechodníky jsou v psaném jazyce stále živou a hojně užívanou formou. V češtině odpovídají ruským přechodníkovým konstrukcím nejčastěji určité slovesné tvary užité častěji ve větě hlavní. U ruských přechodníků je význam současného nebo předcházejícího děje úzce vázán na vidovou formu slovesa. U českých slovesných ekvivalentů nebyl vid nedokonavý užíván důsledně. Téměř ve čtvrtině případů odpovídaly ruským přechodníkům vidu nedokonavého tvary vidu dokonavého v češtině. Často můžeme pro jeden tvar ruského přechodníku najít mezi českými ekvivalenty obě vidové formy, což souvisí právě s využitím jiných prostředků. Zatímco v ruštině je vid morfologickou kategorií přechodníku, čeština využívá určité slovesné tvary, a vid tedy není vázán na kategorii současného nebo následného děje. Substantiva jako ekvivalenty si zachovávají určité predikativní jádro a do určité míry reflektují i vid slovesného děje. Příklady nulového ekvivalentu v češtině mohou poukazovat na určitou míru formálního užití přechodníků v ruštině. Ostatně v diachronním pohledu řada ruských přechodníků zcela přešla do třídy předložek (srov. несмотря, начиная). Tyto jevy dokládají celkovou tendenci k analytickému vyjádření v současné ruštině, kde přechodník ztrácí svůj verbální charakter a jeho funkce ve větě je především syntaktického rázu, tedy umožňuje navázat další informaci do hlavní větné struktury. Podobně formalizované je užití přechodníků v rámci ustálených verbonominálních spojení.

Literatura:

Český národní korpus – InterCorp (2013) [online]. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK v Praze. Cit. 20. 2. 2013. Dostupné z WWW: <http://www.korpus.cz/intercorp/>.

Giger, Markus (2008): Partizipien als Exportschlager. Zum Einfluss des Russischen auf andere slavische Sprachen im 19. Jhdt. In: Peter Kosta – Daniel Weiss (eds.), Slavistische Linguistik 2006/2007. Referate des 32. und 33. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens, s. 125–152.

Kocková, Jana (2011): Ekvivalenty ruských přechodníků sloves dokonavého vidu v češtině na základě paralelních korpusů. In: František Čermák (ed.), Korpusová lingvistika Praha 2011. 1 InterCorp. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Skalička, Vladimír (2004): Typ češtiny. In: Vladimír Skalička, Souborné dílo II. Praha: Karolinum.

Potebnja, Аleksandr Afanas'jevič (1958): Iz zapisok po russkoj grammatike. Moskva: Učpedgiz.

Šachmatov, Аleksej Aleksandrovič (1941): Sintaksis russkogo jazyka. Leningrad: Akademija nauk SSSR.

Vinogradov, Viktor Vladimirovič (1986): Russkij jazyk. Moskva: Vysš. šk.

Резюме:

Межъязыковая эквивалентность на основе параллельных корпусов. Эквиваленты русских деепричастий несовершенного вида в чешском языке Параллельные корпуса предлагают возможность анализа большого количества данных. Этот подход является полезным особенно при исследовании словоформ с небольшой частотой употребления в тексте. Из полученных при этом анализе данных мы обретём информацию о настоящем пользовании языковых средств. Русские деепричастия несовершенного вида имеют относительно высокую частоту употребления по сравнению с чешскими. Анализ чешских эквивалентов русских деепричастных форм в чешско-русском параллельном корпусе InterCorp ČNK показывает, что самую высокую частоту имеют части сложносочинённого предложения присоединённые или при помощи союза, или асиндетически. Среди чешских глагольных эквивалентов преобладают формы несовершенного вида, однако приблизительно одну четверть составляют формы совершенного вида. Определённые аспектуальные признаки сохраняют тоже эквиваленты в виде подлежащего. Неличные формы глагола составляли в расследованном корпусе только незначительную часть эквивалентов. Результаты анализа подтвердили общие тенденции обоих языков: более обыкновенное употребление деепричастия как средства вторичной предикации в русском и использование первичной предикации или депредикации в чешском.

Poznámky:

1 K vývoji českého příčestí a přechodníku vzhledem k ruskému vlivu na ně viz Giger (2008, s. 21n).

2 V ruštině se označuje jako вторичная предикация, полипредикация. Potebnja (1958, s. 185) mluví o přechodnících jako o nositelích „дополнительной второстепенной предикации“ a stejně jako Šachmatov (1941, s. 471) užívá termín второстепенное сказуемое. Vinogradov (1986, s. 319) zdůrazňuje hybridní slovesno-příslovečný charakter ruského přechodníku.

3 Pro srovnání údaje z česko-ruského subkorpusu: přechodník přítomný: 2774, 22,42 i. p. m. (počet výskytů na jeden milion, vztaženo k celému korpusu), ARF: 1057; деепричастие несовершенного вида: 36 993, 3 905 i. p. m., ARF: 2913.

4 Koncovka -а/-я u sloves dokonavého vidu se rozšířila v 19. a na začátku 20. století, byla jednou z variantních koncovek vedle -в, -вши.

5 Srov.:

a. Так как вас все-таки зовут? – <прищурясь> спросил Чапаев.

 Tak jakže vy se tedy jmenujete doopravdy, – zeptal se Čapajev a <přimhouřil> oči.

b. Стояла у булочной, <прислонясь> к стене…

 Stála u pekařství, <opřená> o zeď...

6 Pokud není výslovně uvedeno jinak, pocházejí všechny následující příklady z tohoto subkorpusu.

7 Pro InterCorp přístupné až v novém rozhraní.

8 Např. zastoupení přechodníku minulého v paralelním korpusu v knize Osudy dobrého vojáka Švejka (srov. Kocková, 2011, s. 251–261).

9 Redukovaná četnost (ARF) je frekvence výskytu zohledňující rovnoměrnost zastoupení v korpusu (blíže viz: <http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/cetnost.php>).

10 Domnívám se, že vysoké procento nepravých vět vztažných (viz níže) může být ovlivněno právě novinářským stylem zastoupených textů.

11 K této formě viz výše.

12 Srov. také výskyt v Ruském národním korpusu (<http://www.ruscorpora.ru>), kde je набредя charakterizováno jako přechodník činný dokonavého vidu minulého času s doplňující charakteristikou neslovníkový výraz. Např. … когда она, <набредя> на зайчиху, отнимала у нее детей...

13 Srov. výše přechodníky dokonavého vidu s koncovkou -я/-а.

14 V analyzované části se vyskytovaly přechodníky s koncovkou -учи (-ючи) pouze ve tvaru будучи a jeden tvar ожидаючи. Ve dvou případech byl přechodník будучи pro opisný tvar pasiva a v češtině mu odpovídal aktivní tvar:

 Будучи вынужден по роду своих занятий встречаться со множеством тяжелых идиотов из литературных кругов…

 A jelikož mne mé zájmy přímo předurčovaly k setkáním se spoustou těžkých idiotů z literárních kruhů...

15 Srov. u substantivních ekvivalentů s předložkou, kde převládaly předložky primární.

Jak citovat příspěvek:

Kocková, Jana (2013): Ekvivalence na základě paralelních korpusů na příkladě přechodníků vidu nedokonavého v ruštině. Lingvistika Praha 2013 [online]. Publ. 10. 7. 2013, revize 23. 7. 2013. Cit. 22. 9. 2023. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

Text neprošel recenzním řízením. Za obsah příspěvku odpovídá autor.

Sborník příspěvků

Lingvistika Praha

Titulní strana

2013

Obsah

Mluvený projev žáků na 1. stupni základní školy
Gabriela Babušová

Vývoj vypravování u dětí staršího školního věku
Ivana Čepková

Analýza diskurzu v současné francouzské perspektivě
Tereza Klabíková Rábová

Ekvivalence na základě paralelních korpusů na příkladě přechodníků vidu nedokonavého v ruštině
Jana Kocková

Argumentace v Prezidentském duelu České televize
Jakub Kopecký

Odlišnosti apelativních textů v českém a nizozemském jazyce
Eva Krátká

Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka
Miroslav Kubát

Tematická výstavba mluvených komunikátů
Petra Martinková

K slovosledu stálých příklonek ve větách s infinitivem
Veronika Nováková

Ke komparaci klasifikace a výskytu zkratek a slov zkratkových v češtině a němčině
Vratislava Postlová

Problematika literárních korpusů jako věrohodného pramene pro diachronní studium verbální zdvořilosti
Lucie Rossowová

Jazyková situace v Indonésii: Postoj obyvatel k mateřskému a národnímu jazyku zkoumaný technikou spojitých masek
Martina Rysová

Výzkum změn na fonetické úrovni mateřského jazyka při pobytu v zahraničí
Magda Sučková

Nová možnost zkoumání (nejen) zvukové roviny jazyka – korpus Monolog
Veronika Štěpánová

Rozhovor s ministryní Hanákovou v Událostech, komentářích z perspektivy konverzační analýzy a kritické analýzy diskurzu
Kristýna Tesařová

Meze interpretovatelnosti v analýze diskurzu na příkladu článku ze Serbských Nowin
Stanislav Tomčík

Ja-kmenová feminina s alternativním zakončením nom. sg. -ě/0 ve vztahu k deklinačnímu typu píseň (pohled vývojový)
Miloslava Vajdlová

Slovosled ve francouzském jazyce z pohledu lingvodidaktiky a jeho výzkum
Sylvie Vondráková

Pohled na metody výuky cizích jazyků 20. století
Šárka Zelinková

Jazykové problémy dětí na prvním stupni ZŠ při výuce angličtiny: výzkumná případová studie
Kamila Žáčková