Filozofická Fakulta

Témata konference

Anotace workshopů a tematických sekcí

 

Workshop (A)

Nové inspirační zdroje v kritické analýze diskurzu

Eva Lehečková a Michal Hořejší

Kritická analýza diskurzu se obvykle v programových textech uvádějících do tohoto přístupu vymezuje jako disciplína eklektická, teoreticky i metodologicky sycená z mnoha různých zdrojů. Klasické pojetí CDA manifestované v přístupech N. Fairclougha, R. Wodakové či T. A. van Dijka dnes již v některých ohledech neodpovídá aktuálním poznatkům a analytickým postupům právě v těch disciplínách, z nichž CDA čerpala (například sociologie, politologie, mediálních studií či obecně lingvistické analýzy). Zároveň od ustavení CDA jako svébytného pohledu na komunikaci došlo k dynamickému rozvoji některých přístupů, které jsou pro CDA potenciálně velmi inspirativní, zejména se jedná o korpusovou či kognitivní lingvistiku, kognitivní psychologii či rozvoj různých teorií jazykové interakce a navazujících výzkumů. Workshop a blok příspěvků si klade za cíl rozvinout diskusi o tom, odkud čerpá CDA dnes, jak to tento přístup proměňuje a v čem konkrétně se projevuje a osvědčuje inspirační vliv jednotlivých disciplín.

Náplní workshopu bude případová studie toho, jak je v mediálním diskurzu o Národním parku Šumava konceptualizován popis Šumavy v dílech Karla Klostermanna. Klostermann je totiž oblíbeným argumentačním emblémem obou dominantních mediálních narativů o Šumavě. Srovnáním původních Klostermannových textů se současnými mediálními texty o Šumavě si ukážeme interpretační posuny konceptu Klostermanna. Smyslem workshopu bude na zmíněném materiálu ukázat, v čem konkrétně už klasické přístupy neodpovídají aktuálním poznatkům a jaký konkrétní přínos mají některé vybrané nové metody (CG, korpusová lingvistika).

Tematická sekce (a) k workshopu (A)

Analýzy tematických diskurzů a diskurzivních praktik

Pro tematickou sekci vítáme příspěvky, které představují případové studie analýz konkrétních tematických diskurzů a diskurzivních praktik, ale vždy s důrazem na reflexi metodologie výzkumu a na využití nových metod v analýze diskurzu.

 

Workshop (B)

Jazykové poruchy z obecnělingvistické perspektivy

Michal Láznička

Jazykové poruchy a jejich projevy v konkrétních datech jsou v českém jazykovědném prostředí jedním z opomíjených témat, přestože se jedná o oblast s přímými důsledky pro diagnostiku a terapii a také s potenciálně významnými důsledky pro obecnělingvistické zkoumání. Jedním z významných zdrojů dat pro ověřování předpokladů jednotlivých přístupů k jazyku je afatická řeč. Vyjadřuje-li se daná teorie/model k fungování jazyka obecně, musí obstát i vůči tomuto typu dat.

Workshop se zaměří na projevy afatických pacientů v češtině a na reálných datech se pokusí demonstrovat vztah jazykových poruch a obecné lingvistiky. Účastníci korpusu tak budou mít možnost seznámit se unikátním projektem korpusu afatické češtiny. Dostanou šanci pracovat s autentickými daty, která budou součástí vznikajícího korpusu, a na vybraných jazykových jevech budou sledovat především různou míru zachování či poškození určitých jazykových struktur a z ní plynoucí výzvy pro obecné teorie jazyka.V průběhu workshopu bude zároveň věnována pozornost specifikům práce s osobami s afázií a sběru dat, následně budou na konkrétních datech ukázány možnosti výzkumu a práce s těmito specifickými daty.

Tematická sekce (b) k workshopu (B)

Jazykové patologie

Pro tematickou sekci uvítáme příspěvky zaměřené na afatickou řeč a jazykové projevy v podobných patologiích. Vítány jsou případové studie zaměřené na konkrétní jevy, studie experimentální i čistě deskriptivní. Příspěvky by měly k této tematice přistupovat z perspektivy obecné lingvistiky.

 

Workshop (C)

Aspekty psané češtiny českých neslyšících

Hana Prokšová

V rámci workshopu budeme srovnávat předložkový systém češtiny s analogickým systémem vyjadřování prostorových, temporálních, kauzálních a dalších typů vztahů v českém znakovém jazyce. Na vybraných textech v psané češtině se budeme snažit postihnout a systematizovat nedostatky, které jsou pro texty neslyšících typické. Míra nedostatků je závislá na míře kompetence neslyšícího v češtině, proto budeme pracovat se škálou textů odstupňovaných podle pokročilosti mluvčích. Všímat si přitom budeme zejména možných interferencí ze znakového jazyka do češtiny. V závěru na problematiku nahlédneme jak obecně lingvisticky (tj. CO je vlastně předložkový systém flektivní češtiny, jaké má rysy sémantické, jaké rysy formálně-sémantické a jak hluboce podmiňuje porozumění složitým vztahům ve výpovědích), tak didakticky (tj. zda a jak tuto problematiku promítnout do výuky češtiny jako cizího jazyka).

Pro účast na workshopu není vyžadována znalost českého znakového jazyka. Vítáni jsou ti, kteří se zabývají komunikací neslyšících, i ti, pro něž je to téma nové a poutavé.

Tematická sekce (c) k workshopu (C)

Čeština českých neslyšících a znakový jazyk

Do tematické sekce budou vítány lingvisticky zaměřené příspěvky zabývající se znakovým jazykem, interferencemi či jazykovou kompetencí neslyšících v češtině.

 

Workshop (D)

Tazatelé vs. jazyková poradna: co (ne)může být zdrojem argumentů pro doporučovaná řešení?

Martin Beneš, Martin Prošek a Kamila Smejkalová

Workshop se zabývá otázkou zdrojů a podstaty expertních znalostí, jimiž disponují nebo by měli disponovat lingvisté, na něž se obrací laická veřejnost s dotazy o tom, co je v češtině (jiném jazyce) správné a co nesprávné. Úvodem ve stručnosti představí činnost jazykové poradny ÚJČ AV ČR, v. v. i., (JP) a popíše několik základních skutečností, s nimiž je (podle našeho názoru) třeba v diskusi o otázce jazykové správnosti počítat. Hlavní náplní workshopu pak bude (zúčastněný) rozbor autentických telefonických a e-mailových interakcí tazatelů s jazykovou poradnou. Analýza interakcí představí taktiku nebo strategii lingvistů v JP při zodpovídání laických dotazů. V centru pozornosti při tom budou přednosti i limity jednotlivých způsobů, jimiž lingvisté v JP při jednotlivých typech dotazů zajišťují oporu pro doporučované řešení (otázka získávání dat: empirie vs. intuice rodilého mluvčího, úloha korpusů), role stávající kodifikace při tomto procesu (otázka ne/relevantnosti jednotlivých řešení stávající kodifikace, ale i nejasný status kodifikace jako takové, role ÚJČ jako kodifikační autority) a role implicitních představ/předsudků o češtině (jazyce), s nimiž se tazatelé na JP obracejí.

Tematická sekce (d) k workshopu (D)

Jazyková správnost, normy a distribuce jazykových prostředků

V tematické sekci uvítáme teoreticky i empiricky pojaté příspěvky související (1) s jazykovou správností, (2) s jazykovou normou, normami či normativitou jazyka a v jazyce a (3) s distribucí jazykových prostředků napříč různými typy (komunikačních) situací.

 

Workshop (E)

Sestav si svůj korpus: anotace a prohledávání mluvených dat pomocí programu ELAN

David Lukeš

Program ELAN usnadňuje počítačové zpracování multimediálních nahrávek mluvené řeči. Cílem workshopu bude nastínit typický postup práce v ELANu od sběru dat přes jejich přepis až po analýzu. Důraz bude kladen především na úskalí při volbě způsobu transkripce mluveného jazyka a možnosti jeho další (para)lingvistické anotace. Postupně si projdeme:

  • jak vzorky mluveného jazyka získat (jak nahrát sondu);
  • jak zvuk naimportovat do ELANu a založit přepis;
  • jak postupovat při přepisu, ať už koncepčně (sestavení transkripčního a anotačního schématu s ohledem na výzkumnou otázku) či metodologicky (samotný akt přepisování);
  • jak výsledná data v případě potřeby hromadně upravovat a korpus prohledávat.

Pokud možno, vezměte si s sebou prosím vlastní notebook, abyste si vše mohli na místě vyzkoušet.

Podrobnější informace naleznete na této stránce.

 

Nezávislá tematická sekce (y)

Sociolingvistika a sociologie jazyka

V sociolingvistické sekci otvírá konference LP 2015 prostor pro referáty z široce vymezených oblastí sociolingvistiky nebo sociologie jazyka. Uvítáme jak příspěvky vzniklé na základě empirických šetření, ať už kvantitativních, či kvalitativních, a zřetelně ukotvené v konkrétních metodologiích, tak příspěvky teoreticko-metodologické, ilustrující na konkrétních případech přednosti (či slabiny) jednotlivých přístupů a metodologií. Jako otevřená je sekce zamýšlena i materiálově, vítány jsou samozřejmě příspěvky zabývající se materiálem jakéhokoliv typu z jakéhokoliv jazyka.

 

Nezávislá tematická sekce (z)

Gramatické analýzy

V gramatické sekci vítáme prezentace věnované výzkumu gramatických jevů z perspektivy obecnělingvistické i v rámci konkrétního jazyka, a to zaměřené jak synchronně, tak diachronně. Oceňujeme zvláště výzkumy založené na důkladné práci s jazykovými daty, tedy např. analýzy konstrukcí uvědoměle využívající jazykové korpusy, deskripce gramatických kategorií založené na experimentálním výzkumu či popisy usouvztažňující morfosyntaktické analýzy s dalšími lingvistickými disciplínami, jako je fonetika, pragmatika atd.