Filozofická Fakulta

Workshopy

Přihlašování na workshopy

Chcete-li se účastnit některého workshopu, je třeba se zde předem přihlásit přes jednoduchý formulář pro jednotlivé dvojice workshopů:

1) pátek odpoledne (korpusy a diskurz)

2) sobota dopoledne (mluvený jazyk a pragmatika)

3) sobota odpoledne (minoritní jazyky a textové anotace)

Prosba o přihlášení je směřována jak k aktivním účastníkům, tak k nevystupujícím návštěvníkům konference. Bez přihlášení nemůžeme zaručit, že se na workshop vejdete.

Podmínky účasti

 • Na tyto workshopy bude třeba mít s sebou vlastní počítač:
   
  • Anotace textových jevů a jejich využitelnost v lingvistických aplikacích;
  • Lingvistický popis a metody dokumentace minoritních jazyků;
  • Vytěžování psaných korpusů: od dat k interpretaci.
 • Na ostatní workshopy není vlastní počítač třeba.
 • Na žádný z workshopů není vyžadována speciální znalost tématu.
 • Volné sekce a plenární přednášky jsou otevřeny všem zájemcům bez předchozího přihlášení.

Anotace workshopů

Anotace textových jevů a jejich využitelnost v lingvistických aplikacích

Pavlína Jínová a Kateřina Veselovská

Cílem workshopu je vytvořit prostor pro diskuzi o textových jevech a o využitelnosti jejich anotace v lingvistických aplikacích. Textovými jevy jsou např. aktuální členění, koreference, asociační anafora nebo mezivýpovědní významové vztahy.

Vítáme příspěvky věnované textovým jevům (např. vztahy mezi větami v textu, konektivní prostředky, typy koreference, podíl asociační anafory na stavbě textu, faktory ovlivňují aktuální členění) i jejich možnému využití v lingvistických aplikacích (např. strojový překlad, automatická sumarizace, automatická postojová analýza) nebo ve vyučovací a výzkumné praxi (např. stavba textu jako souhra působení mnoha faktorů, překlad konektivních prostředků, rozdíly ve stavbě textu v různých jazycích, textové jevy ve vyučování češtiny jako cizího jazyka, slohová výchova, psaní odborných textů). Preferujeme přitom příspěvky lingvisticky orientované, založené na větším materiálu a metodologicky ukotvené.

V rámci workshopu budou na praktických příkladech představeny anotace textových jevů, které proběhly v Pražském závislostním korpusu a stručně ukázány úkoly, k jejichž řešení se anotace používají. Z aplikačních úkolů bude hlavní pozornost věnována automatické postojové analýze.

Lingvistický popis a metody dokumentace minoritních jazyků

Jan Křivan a Magdalena Zíková

Jazyková variabilita je z velké části nesena jazyky malých společenství, jejichž počet rok od roku rapidně klesá. Tyto jazyky, drtivou převahou nepopsané a/nebo nezaznamenané adekvátními lingvistickými metodami, přitom představují nenahraditelné kulturní bohatství a cenný zdroj poznatků nejen pro typologicky orientovaný výzkum, ale pro všechny způsoby univerzálněji pojatého lingvistického uvažování. 

Ať už je cílem samotná dokumentace jazyka, nebo (komparativní) analýza určitého jazykového rysu, workshop by chtěl nabídnout prostor pro diskusi v obou těchto základních liniích výzkumu. Vítáni budou všichni studenti, kteří se zabývají jazykovou dokumentací a lingvistickým popisem minoritních jazyků nebo i méně známých variet jazyků dalších (včetně češtiny). Příspěvky mohou být zaměřeny na metodologii terénního jazykového výzkumu (představení prostředků a postupů používaných při dokumentaci i následném zpracování a vyhodnocování nasbíraného materiálu, včetně technických a etických problémů, které s sebou výzkum nese) i na popis vybraných gramatických jevů vycházející z tohoto výzkumu.

Aktuální informace: praktická část workshopu představí možnosti nahrávacího vybavení pro terénní výzkum a se svými zkušenostmi s dokumentací romštiny vystoupí Viktor Elšík.

Specifika mluveného jazyka a možné metody jeho výzkumu

Lucie Benešová a Lucie Chlumská

Workshop je zaměřen na výzkum mluveného jazyka ve všech jeho podobách, od spontánní konverzace přes poloformální projevy až po veřejné, plně připravené mluvené texty. Jeho cílem je nastínit různé metody výzkumu mluveného jazyka (např. konverzační analýza, korpusový přístup, komparativní pohled). Uvítáme příspěvky zabývající se mluveným jazykem v celé jeho šíři – od charakteristických fonetických rysů přes specifické projevy mluvenosti na rovině morfologické či lexikální až po aspekty syntaktické a pragmatické. Příspěvky mohou být věnovány také budování zdrojů pro výzkum mluveného jazyka (tj. vytváření korpusů, databází a dalších nástrojů, jejich anotace a přepis mluvených dat) nebo mohou představovat probíhající projekty vztahující se k tématu (work in progress).

V praktické části workshopu bude kladen důraz zejména na empirické zkoumání založené na reprezentativních korpusových datech. V rámci společného příspěvku představíme nejnovější korpusy mluveného jazyka, přiblížíme problematiku zpracování mluveného materiálu a poukážeme na možnosti jeho využívání. Jako příklad poslouží komparativní studie specifických rysů mluvené češtiny a angličtiny.

Vytěžování psaných korpusů: od dat k interpretaci

Olga Richterová a Jiří Mácha

Východiskem tohoto workshopu budou (malé i velmi rozsáhlé) datové základny, jeho cílem pak nastínění různých možností jejich zpracovávání. V tomto workshopu se budeme soustředit především na paletu možných přístupů k vytěžování různých typů korpusů psaného jazyka: paralelních i jednojazyčných, obecných i speciálních, korpusů s jazykem překladovým i nepřekladovým, rodilých i nerodilých mluvčí atd.

Vítány jsou příspěvky zabývající se z této empirické perspektivy jakýmikoli jazykovými rovinami, včetně pohledu stylistického či zaměření na kolokace a koligace. Smyslem workshopu není pouze prezentace výsledků, ale mnohem spíše diskuze nad zvolenou metodologií a dalšími možnostmi výzkumu včetně využití nejnovějších korpusových nástrojů; nabízí tedy příležitost i k diskuzi nad dizertační prací či jiným probíhajícím projektem.

V praktické části workshopu představíme možnosti kontrastivních česko-anglicko-německých srovnání především na rovině lexikální, též se zaměřením na kolokace (za použití rozhraní Park a korpusů řady InterCorp) a taktéž na vytěžování korpusů vlastními nástroji (s využitím programování v jazyku Perl) se zaměřením na kvantitativní měření podobnosti mezi texty.

Vývoj pragmatických a sociálně-kognitivních kompetencí

Eva Filippová a Dominika Pospíšilová

Workshop bude zaměřen na škálu pragmatických kompetencí v českém jazyce a na sociálně-kognitivní schopnosti projevující se v komunikaci (např. pochopení záměru, motivace, postoje mluvčích). Studentské příspěvky mohou být zaměřené na vývojové aspekty nebo pragmatické kompetence dospělých (zdravých či klinických skupin), praktická část workshopu bude speciálně zaměřená na období raného školního věku u dětí vyvíjejících se typicky.

Způsoby zkoumání jazyka jako nástroje ideologie: metody kritické analýzy diskurzu

Ondřej Dufek a Kateřina Kubová

Příspěvky workshopu by měly být koncipovány jako případové studie odrážející použitelnost jednotlivých metod kritické analýzy diskurzu a budou vybírány s ohledem na důraz na metodologickou stránku. Měly by se snažit přispět k diskusi, zda je možné a dostatečné vycházet z jediné metodologie (Wodaková, Fairclough, van Dijk, …), nebo je třeba metody kombinovat v závislosti na konkrétním tématu, anebo je vhodné doplňovat je o přístupy jiných disciplín.

Cílem workshopu je prozkoumat, jakými metodami lze analyzovat jazykové manifestace ideologií, moci a hegemonie. Východiskem bude nahlížení na jazyk jako formu sociální praxe označované nejčastěji jako kritická analýza diskurzu. V centru zájmu budou otázky jako např.: Jaké prostředky se používají pro prosazení konkrétního pohledu na svět? Je vůbec možné odhalit skutečný komunikační záměr konkrétních textů? Jakým způsobem, jak nejvěrněji, jak nejvýhodněji?

Nedílnou součástí bude i uvažování, jak kritickou analýzu diskurzu pojmout (a pojmenovat) tak, aby byla schopna oslovit i širší publikum mimo akademickou obec.