Filozofická Fakulta

Kolokvium LP 2016

Vybrané lingvistické postřehy z přípravy podkladů pro automatickou morfologickou analýzu staročeských apelativ

Pavlína Synková

 

Vzhledem k tomu, že příprava podkladů pro tagování a lemmatizaci staročeských apelativ (tedy obecných jmen vyskytujících se v textech zhruba mezi lety 1300–1500) sestávala z průzkumu popisu staročeské deklinace v historických mluvnicích a ověřování tohoto popisu v textech Staročeské textové banky, jsou jejím výsledkem v určité míře i lingvistické postřehy o deklinaci v daném období. Příspěvek chce posluchače stručně seznámit s dvěma takovými jevy. Všímá si toho, a) v jakých deklinacích se projevuje obecná tendence pojmenování pro osoby vyjadřovat přirozený rod (spíše než původní rod vázaný na kmen), b) u jakých jmen se podařilo zachytit variaci v kvantitě samohlásek (a jakého typu) a jaké problémy jsou s analýzou kvantitativní alternace spojeny.

 

Základní literatura

Černá, Alena M. – Lehečka, Boris (2015): Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů. Praha: oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Gebauer, Jan (1960): Historická mluvnice jazyka českého. Díl III. Tvarosloví. I. Skloňování. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Gebauer, Jan (1963): Historická mluvnice jazyka českého. Díl I. Hláskosloví. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Komárek, Miroslav (1969): Historická mluvnice česká 1. Hláskosloví. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Nedvědová, Milada (rukopis): Kvantita samohlásek ve starší češtině. Rukopis uložen v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Šlosar, Dušan (1986): Tvarosloví. Skloňování. In: Lamprecht, A., Šlosar, D., Bauer, J.: Historická mluvnice češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 129–178.

Vážný, V. (1964): Historická mluvnice česká II. Tvarosloví. 1. část Skloňování. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Trávníček, František (1935): Historická mluvnice československá. Praha: Melantrich.

 

Použité zdroje

Staročeská textová banka [online]. Verze z let 2011–2016. [citováno naposledy 11. 10. 2016]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupná z WWW: <http://vokabular.ujc.cas.cz/banka.aspx>.

Vokabulář webový [online]. Verze z let 2011–2016. [citováno naposledy 11. 10. 2016]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupný z WWW: <http://vokabular.ujc.cas.cz>.